Потрошувачка по енергенти во април

7

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, април 2020 година Според податоците на Државниот завод за статистика, во април 2020 година, вкупната потрошувачка по видови енергенти изнесува: 587.015 МWh електрична енергија, 12.512 мил. нм3 природен гас, 398.917 тони јаглен и 76.898 тони нафтени продукти.

Бруто домашното производство на електрична енергија учествува со 68,1% во бруто домашната потрошувачка на електрична енергија, додека 96,8% од вкупната потрошувачка на јаглен се употребени за производство на електрична енергија.

Фото: Freepik