Промет во трговија на мало во август

1

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во август 2019 година, во споредба со август 2018 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 5,6%, а реално за 3,6%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 18%, а реално за 18,1%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 11,6%, а реално за 10,7%).

Намалување на прометот е забележано во групата Трговија на мало, со автомобилски горива (номинално за 8,4%, а реално за 4,1%).

Фото: Pixabay