УЈП објави листа за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса

1

ujp

Управата за јавни приходи (УЈП) ги повикува обврзниците кои должат радиодифузна такса наведени во листата објавена на интернет страницата, најдоцна до 13-ти септември оваа година, да ги подигнат Решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса во просториите на УЈП, во надлежната Регионална дирекција, секој работен ден од 8:30 до 18:00 часот и сабота од 8:30 до 14:00 часот.

Листата за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса содржи: име и презиме на обврзникот, последна адреса на обврзникот, број и датум на решението.

“Доколку обврзникот има извршено уплати на радиодифузна такса во периодот од опомената/известувањето до изготвување на решението за присилна наплата, потребно е да приложи докази при приемот на решението, за да може даночниот орган да ги земе во предвид и да спроведе правилна постапка на присилна наплата“, стои во соопштението на УЈП.

Доколку должникот – обврзник на радиодифузна такса наведен во Листата за уредна достава на решенија за присилна наплата на радиодифузна такса бр.22-5344/1 од 02.09.2016 година не се јави и не изврши прием на Решението во наведениот рок, Управата за јавни приходи ќе изврши и еднократна објава во Службен весник на РМ.

По објавата во Службен весник на РМ ќе се смета дека е извршена уредна достава на Решенијата за присилна наплата на радиодифузна такса од Листата објавена на веб страницата на УЈП, а сите евентуално негативни последици кои би можеле да настанат од неподигањето на решението и спроведување на постапката за присилна наплата ќе ги сноси обврзникот за радиодифузна такса.