Featured

Добивката на компанијата заклучно 31-ви декември 2017 година, изнесува 3.785.000 денари.
Од понудените 5.000 конвертибилни обврзници од прва емисија, продадени се вкупно 5.000 конвертибилни обврзници од прва емисија, во вкупен износ од 5.000.000 евра.
Една година претходно, компанијата прикажа загуба во висина од 1.002.000 денари.
Раде Кончар апаратна техника минатата година ја заокружи со вкупна сеопфатна добивка од 56.587.000 денари.
Градежната компанија Бетон, во периодот јануари – декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка од 30.871.000 денари.
Lyft планира да собере инвестиции во висина од две милијарди долари преку иницијална јавна понуди (Initial public offering – IPO).
Нето финансискиот резултат во 2018 година во однос на истиот период претходната година е помал за 2.322.000 денари или 18%.
Дебарски бањи Цапа, во периодот јануари – декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 41.916.000 денари.
На крајот на 2017 година, добивката на компанијата изнесуваше 913.000 денари.
Компанијата Пелистерка, од први јануари до 31-ви декември лани, работеше со добивка од 4.817.000 денари.
АД Европа за 2018 година оствари добивка во износ од 97.167.484 денари и е поголема во однос на претходната година за 101,8%.
На крајот на 2017 година, компанијата оствари добивка во висина од 274.000 денари.
Прилепска пиварница, во период од први јануари до 31-ви декември 2018 година, прикажа вкупна сеопфатна добивка во висина од 107.850.000 денари.
Прв ден на тргување, според дивиденден календар, е 24.04.2019 година, додека прв ден без право на дивиденда е 25.04.2019 година.
Витаминка од Прилеп, во периодот јануари – декември лани, оствари вкупна сеопфатна добивка од 62.219.000 денари.
На Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација и ќе започне тргувањето со државни обврзници со вкупна номинална вредност од 1.000.010.000 денари.
На крајот на 2017 година, компанијата евидентираше добивка од 199.000 денари.
Распределбата ќе се врши од: тековната добивка – 81.381.545 денари, од акумулираната добивка од 2017 година – 31.910.031 денари и дел од законски резерви – 8.623.912 денари.
Фондот е формиран на 31.03.2017 година и заклучно со 10.03.2019 година оствари принос од основање од 51,64%. Во текот на календарската 2018 година, годишниот принос изнесуваше 34,28%.
Нераспределената добивка на ТТК Банка, по годишна сметка за 2018 година, во износ од 101.276.437 денари, се распределува на: дел за резерви 5.948.197 денари и дивиденда за обични акции во бруто износ од 95.328.240 денари.
Една година претходно, компанијата евидентираше загуба од 33.936.000 денари.
Една година претходно, добивката на компанијата беше на ниво 39.745.000 денари.
Со вкупно 309 трансакции, водат акциите на Комерцијална банка што зафаќаат 31,59% од вкупниот промет на официјалниот пазар.
Цементарница Усје минатата година ја заврши со вкупна сеопфатна добивка од 1.058.394.000 денари.