Осигурување

Електричниот тротинет нема ознаки, нема информации за сопственикот, така што одговорните за штетата што го управуваат електричниот тротинет, лесно поминуваат од местото на несреќата без последици, а оштетениот, во случајот пешакот останува останува без надокнада.
Секако дека нема да го мислите она што сте го купиле со љубов за да му го отстапите на разбојникот од соседството.
Својството на осигурено лице го утврдува подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување (ФЗО), според местото на живеење односно на работа.
Обемот на личните податоци потребни за да се склучи полиса и обемот на личните податоци потребни да се пријави штетен настан се подеднакво важни.
Осигурувањето од незгода на ученици подразбира осигурување на сите активно запишани ученици во образовната институција.
Ladderlife преку неверојатна имитација на Lemonade се обидува да го нападне пазарот за осигурување на живот на сличен начин како нив.
Вреди да се видат 10-те осигурителни гиганти, кои го диктираат начинот и стилот на осигурување, а се достапни според нивото на изработка на интернет страницата.
Правата од пензиско и инвалидско осигурување се стекнуваат и остваруваат во зависност од начинот, должината и обемот на вложувaњето на средствата за пензиско и инвалидско осигурување под услови утврдени со овој закон.
Генерациите родени во 70-тите и 80-тите на минатиот век се најмногу на удар. Според одредени аналитичари, можно е пензискиот фонд и да крахира, ако не се направат сериозни реформи.
Доколку е склучена полиса за Осигурување во случај на смрт, т.н. ризико полиса, осигурената сума се исплатува на корисникот или корисниците на осигурувањето само во случај на смрт на осигуреникот во договореното траење на осигурувањето.
Овој систем претставува збир на правни норми и административни и финансиски институции со кои се регулира осигурувањето на ризикот на старост и инвалидитет и загуба на хранител.
Кога ќе правите полиса за Животно осигурување, секогаш кажете ја вистинската здравствена состојба, со цел да не ги доведувате Вашите наследници во непријатна ситуација.
Оваа емисија е наменета за познат купувач и тоа за постојниот и единствен акционер на друштвото –Халк банка АД Скопје.
Една милијарда евра се акумулирани во приватните пензиски друштва во текот на минатата година.
Актуарите поседуваат аналитички и деловни вештини кои ги применуваат при анализа на финансиска неизвесност и ризици за целите на комплексните финансиски и социјални системи во целиот свет.
Зелената карта е проширување на територијалното покритие на осигурувањето од автоодговорност.
Групацијата Триглав во првите девет месеци од оваа година во однос на истиот период претходната година за 10% го зголеми обемот на бруто полисирана премија.
Денешните паметни телефони се многу помоќни од компјутерите користени од страна на NASA при слетувањето на Месечината.
Наш совет е доколку можете да ја искористите оваа алатка секогаш користете ја.
Што е тоа што го водело овој човек, кој потекнува од една од најсиромашните земји, да изгради деловна империја?
Здравствено осигување имаат сите граѓани, независно дали се вработени или не, тие се осигурани.
Модерното време и можностите кои се добиваат од интернетот ги менуваат и навиките кај граѓаните кога станува збор нивното осигурување. Денес само со неколку клика на компјутерот или паметниот телефон, може да се купи осигурителна полиса од кое место и да се наоѓаме. Агентите кои се дел од осигурителниот...
Секој оној, кој ќе се осуди да избега од местото на несреќата, се соочува со сериозна затворска казна во понатамошната судска постапка.
Ова е еден од најважните потези по долгорочните позитивни билатерални односи меѓу Кина и Германија.