Пад во прометот во номиналната стапка во трговијата на мало со автомобилски горива

14

Во трговијата на мало во јуни годинава во споредба со јуни минатата година статистиката евидентира пад во прометот само во номиналната стапка во групата Трговија на мало со автомобилски горива и тоа за 21,2 проценти.

Како што објави Државниот завод за сттаистика, зголемување на прометот е забележано во групите Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун номинално за 11,5 проценти, а реално за еден процент, Трговија на мало, освен трговија со горива номинално за 10,9 проценти, а реално за 1,8 проценти и Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номинално за 10,3 проценти, а реално за 2,8 проценти.