Централна кооперативна банка во минус од над 48 милиони денари во 2014

29

centralna-kooperativna-banka

Централна кооперативна банка во неконсолидираниот биланс на успех прикажа загуба од 48.974.000 денари остварена во 2014 година.

Претходната 2013 година, банката работеше со загуба од 49.417.000 денари.

Вкупните нето приходи од камата што банката ги оствари во 2014 година се во висина од 220.590.000 денари, додека во 2013 година тие беа во висина од 156.067.000 денари.